- قیمت نرم افزار شبنم و وب سرویس برای کاربران 12هزار تومان می باشد ماداوم العمر می باشد.

- قیمت نرم افزار شبنم و وب سرویس برای مدیران 90 هزار تومانی ماداوم المعر می باشد و همچنین مدیران می توانند بی نهایت دسترسی نرم افزار شبنم و وب سرویس به کاربران خود بدهند.نوع خرید نرم افزار شبنم و وب سرویس را مشخص نمایید.
نام کاربری خود را وارد نمایید.

 

شماره موبایل: