پردازش هوشمند جهانی پرداخت مبالغ دلخواه و  همچنین برای خرید مبالغ متفاوت شماره اختصاصی: 

میزان مبلغ قابل پرداخت:

                               

توضیحات لازم  تراکنش: